Regulamin trasy zjazdowej

 • Kupujący bilet /karnet/ przyjmuje do wiadomości i stosowania niniejszy regulamin.

 • Jazda na nartach i deskach snowboardowych odbywa się na własne ryzyko narciarzy i snowboardzistów.

 • Zabrania się jazdy poza wyznaczonym obszarem trasy zjazdowej.

 • Na trasie zjazdowej stosuje się ruch prawostronny. Wyprzedzanie może następować zarówno po prawej, jak i po lewej stronie wyprzedzanego, z zachowaniem bezpiecznej odległości.

 • Wybierając wariant zjazdu należy panować nad szybkością.

 • Podczas jazdy pierwszeństwo mają osoby jadące wolniej i znajdujące się niżej jadącego.

 • Zabrania się jazdy pod słupami wyciągu i w bezpośredniej bliskości trasy wyciągu.

 • Na trasie zjazdowej zabronione jest chodzenie pieszo, jeżdżenie na sankach /jabłuszkach/, spacerowanie z psami.

 • W szczególnych przypadkach narciarze winni stosować się do poleceń obsługi wyciągu.

 • Na trasie ma zastosowanie Międzynarodowy Dekalog Narciarciarzy FIS oraz Kodeks Narciarski do wglądu w kasie oraz w wypożyczalni.

 • W przypadku nie zastosowania się do powyższego regulaminu obsługa wyciągu może odmówić przewozu wyciągiem. W takim wypadku nie przysługuje zwrot kosztów biletu /karnetu/.

 • Zabrania się korzystania z tras zjazdowych osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.