Regulamin wypożyczalni

 • Wypożyczalnia czynna jest codziennie w godz. 10.00  -  22.00.

 • Z usług wypożyczalni może korzystać Klient legitymujący się dokumentem tożsamości z miejscem stałego zameldowania.

 • Klient korzystający z wypożyczalni winien zapoznać się z jej regulaminem.

 • Klient wnosi kaucję za wypożyczony sprzęt w wysokości ustalonej przez wypożyczalnię, lub dobrowolnie deponuje dokument stwierdzający jego tożsamość i miejsce stałego zameldowania.

 • Okres wypożyczenia uzależniony jest od wniesionej opłaty.

 • Wysokość opłaty uzależniona jest od okresu wypożyczenia sprzętu i pobierana jest zgodnie z cennikiem, w szczególnych przypadkach wysokość opłaty ustalana jest przez wypożyczalnię w momencie dokonywania wypożyczenia sprzętu.

 • Klient wypożyczający sprzęt jest uprawniony do jego użytkowania przez czas określony w rachunku.

 • Klient korzystający z wypożyczalni każdorazowo podpisuje rachunek określający numer sprzętu jego rodzaj i wielkość opłaty.

 • Klient ma prawo do rezerwacji sprzętu osobiście lub telefonicznie.

 • Wypożyczony sprzęt winien być zwrócony w godzinach otwarcia wypożyczalni, za opóźnienie w zwrocie wypożyczonego sprzętu Klient zobowiązuje się uiścić dodatkową opłatę w wysokości zgodnie z cennikiem.

 • Klient odpowiada za zagubienie lub mechaniczne uszkodzenie sprzętu, w przypadku uszkodzenia sprzętu  Klient  zobowiązany jest do zapłacenia odszkodowania według wartości sprzętu lub ponieść koszty jego naprawy.

 • W przypadku uchylania się od zwrotu sprzętu i uiszczenia opłaty za sprzęt zagubiony lub jego naprawę wypożyczalnia skieruje sprawę na drogę sądową.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.